• Deutsch
  • Sorbisch
0355-873154

Źeń nuznego pada za źiśi

Źeń nuznego pada za źiśi

Srjoda w běgu našych projektowych dnjow jo dejała byś ceło wósebny źeń k temje „Źeń nuznego pada za źiśi”. Napněte na dožywjenja dnja su se źiśi prědnego a drugego lětnika zajtša zmakali na šulskem dwórje zakładneje šule LUTKI. Z našymi nakśebjatnikami, w kótarychž jo strowe snědanje było, smy šli zgromadnje do našogo horta. Južo z drogi sem smy mógali wiźeś, až jo tam młoźinska wognjowa wobora na nas cakała. Wognjowy wobornik Benny jo nam pokazał pśi jadnej staciji wšake šćitne maski a wugótowańske pśedmjaty wognjoweje wobory a jo wulicował, kótare nadawki ma wognjowa wobora. Wón jo se wjelgin źiwał tomu,

Źurja na městnje zasej wótcynjone – źeń wótwórjonych źuri na zakładnej šuli „Lutki“

Dwě lěśe su wóstali źurja na zakładnej šuli „Lutki“ zacynjone, pśi comž su se nanejmjenjej 2022 digitalnje wótwórili. Dnja 25.01.2023 su se źurja pótom zasej ceło tradicionelnje wótcynili. Małe a wjelike woglědarje su w bogatej licbje do našeju šulskeju domowu a do turnowaŕnje pśišli. Naše šestkarje su jich pśiwitali a pśez twarjenja wjadli. Wutšobny źěk na toś tom městnje za waš angažement. Starjejše su se pśez šulsku wjednicu kněni Gjarźic we wěcejzaměrowem rumje wuwitali. Pó někotarych informacijach wó šuli su pokazali wukniki prědnego lětnika w małem programje, což su južo wšykno nawuknuli we Witaj-wucbje (bilingualna wěcnofachowa wucba w serbskej rěcy)

Camprowanje – serbski nałog z „nuźonego“ zymskego spanja wubuźony

Dnja 26.01.2023 jo był wósebny źeń na zakładnej šuli „Lutki”. Rědnje a pyšnje pśewoblacone su pśišli wuknice, wukniki a naš kolegium do šule. Smy směli pó dwěma lětoma „nuźoneje pśestawki” skóńcnje serbski nałog camprowanja zasej pśewjasć. Smy zachopili źeń tradicionelnje z polonezu pó šulskem dwórje. Pótom su wšykne rědownje zakładneje šule „Lutki” šli z domu do domu a su spiwali spiwy. Za to su słodkosći a pjenjeze dostali. Njejsu jano w Žylowje pilnje camprowali. Teke w Depsku su se wudali wuknice, wukniki a dwě ceptaŕce na drogu. Dogromady su nabejnu sumu wót 2524,22 € nacamprowali. Toś te pjenjeze se wužywaju

drogowański źeń “Grod Rogeńc”

Nadejźeńske drogowanje Pó dłujkej pśestawce smy my, źiśi rědownjowu Flex Witaj A a Witaj B, skóńcnje zasej rědny drogowański źeń dožywili. Pśi rědnem słyńcu smy startowali srjodu, 16.09.2020 pśi šuli. Někotare maśerje su jěli z nami z awtami až do parkowanišća pśi zwěrjeńcu. Wót tam smy šli do Rogeńskego parka. Tak smy zachopili wokoło zeger 9.00 našenadejźeńske  drogowanje. Rozbuźone smy se pórali w kupkach na drogu. W parku su stojali małe toflicki. Na tych smy cytali a něco zajmnego zgónili wó žywjenju w něgajšnych casach. Wjelgin zajmnej stej byłej pyramiźe a jeju stawizny. Pilnje smy mólowali pyramiźe, bomy a grod. W pśiroźe smy snědali na łuce. Pón smy šli dalej do groda. Tam jo wuglědało wjelgin

Nimsko-pólska šula

W ramiku programa kooperacije INTERREG VA Bramborska-Polska 2014-2020 a wuskego gromadnego źěła mjazy coologiskeju šulu zwěrjeńca Chóśebuz a Botaniskim parkom w měsće Zielona Gora, jo se wudała rědownja 3a na cełodnjowny jězd do města Zielona Gora. Tśi starjejše a kněni Balzerowa su pśewóźowali nas. Sobuźěłaśeŕka coologiskego gumna jo nas wutšobnje pśiwitała a pśez rědne Botaniske gumno pśewóźowała. Źiśi su namakali wjele ranych kwětkow a druge nalětne () pósoły. Pó tom smy twarili z pśirodnych materialow pomocy za měwanje insektow a lěsnych pcołkow (Waldbienen). Tśi domcyki buźomy na šulskem dwórje nastajaś. Wobjed su se pón wšykne chytśe zasłužyli. Dalšny wjerašk jo

Nazymski swěźeń za naše małe (1./2. rědownja)

Na 25.9.2019 jo startował naš nazymski swěźeń ze spiwom. Z wjelikim wjaselim su wukniki a wuknice na swójich stacijach pśipódla byli. Wóni su baslili,gódali, mólowali, spiwali, wó serbskich tradicijach powědali a su sportowali. Comy wósebnje se źěkowaś starjejšym a starym mamam, kótarež su nas tak statkownje pódpěrali. Jadna kupka jo guslowała wjelicnje talarje ze sadom. To jo wjelgin derje słoźeło! W drugem źělu projekta smy se fit žaržali z nazymskim běgom a łapali kokota a karowali žaby. Teke źiśi z Fröbel- źiśowni su měli wjasele a su wjelicne sobu gótowali. Wutšobny źěk teke pilnym starjejšym, kenž su pomagali pśi dekorěrowanju

Źeń nuznego pada za źiśi na zakładnej šuli Lutki

Źeń nuznego pada za źiśi na zakładnej šuli Lutki Srjodu, dnja 29.05.2019, jo se wótměł źeń nuznego pada za źiśi. Kněni Vetterowa, mama jadneje wuknice, jo zgromadnje z někotarymi drugimi ceptaŕkami a ceptarjami toś ten projektowy źeń organizěrowała. Licby wuknikow a wuknicow dla smy se rozsuźili, až jo se dejało stacijowe źěło za FLEX-rědownje na našom šulskem dwórje wótměś. Wukniki a wuknice su musali 4 stacije absolwěrowaś: a) prědna pomoc, b) wobchad, c) wogeń a wóda a d) wěstosć. Pśi staciji prědneje pomocy su źiśi nawuknuli, kak se wobalenje wobalujo, stabilne lažanje na boce, wjeźenje nuzowego zawołanja a wóni su

The White Horse Theatre

It was a performance in the Europa school. The name of this piece was „A slug in the shoe“. We were all students oft the 5thand 6thclasses. When we arrived there were already lots of students in the sportshall. We should took off our shoes and put them in to a plastic sack. The plot was about Megan and his mother Nina and Jack and his sun Luke. It´s a family story. Megan and Luke are at the same class, but they didn´t  talk together. Because they think girls are stupid and boys are stupid too. The parents fell in

Our trip to the english theatre

On the 7thMay we went by bus with all 80 students of the 5thand 6thclasses to the Europaschule. When we arrived, there were lots of students from other schools in the sports hall. First we had to take off our shoes and put them into a plastic sack. Then we watched the performance. The performance was about a girl with her mother and a boy with his father. The kids were in the same class, but they didn’t talk to each other. Megan’s mum and Luke’s dad fell in love. The kids didn’t accept that and they wanted to sabotage

Lutki- Grundschule - Lutki- Zakładna šula - Erstellt und betreut durch Webdesign Cottbus
Preskoči na orodno vrstico