• Deutsch
 • Sorbisch
0355-873154

Šulski pórěd

Zakładna šula Lutki

Domowy pórěd zakładneje šule LUTKI 2018/19

Chóśebuska droga 6a
03055 Chóśebuz
tel.: 0355/873154
faks: 0355/873240

www.sielow-grundschule.cottbus@schulen.brandenburg.de

W toś tej šuli móžoš:

 • druge źiśi a dorosćonych se zmakaś a póznaś;
 • z drugimi źiśimi a dorosćonymi powědaś, graś, źěłaś, zgromadnje něco planowaś a pśewjasć;
 • něco nowego wuknuś;
 • pśiglědowaś, co druge cynje;
 • něco wažnego abo rědnego dožywiś.

Ty maš to pšawo a teke winowatosć wuknjenja!

Jo wjelgin wažne, až wšedny źeń swójeje šule tak zarědujomy,  až …

 • se wšykne wukniki a wuknice derje cuju,
 • wšykno pó pšawem jo.

Togodla płaśe slědujuce pšawidła za wšyknych wuknikow/wšykne wuknice, wšyknych ceptarjow/wšykne ceptaŕki našeje šule:

 1. Nichten njesmějo nikomu drugemu ból napóraś, jomu/jej mjenaś, jogo/ju drěcowaś abo biś.
 2. Nikogo njemólimy pśi wuknjenju.
 3. Musymy wšykne dypkownje zachopiś a skóńcyś, togodla musymy zajtša 10 minutow do zachopjeńka wucby w šuli byś.
 4. Šula słuša nam wšyknym. Chtož něco dokusow spórajo, musy škódu zasej zarownaś. Kuždy dej wósobinske swójstwo drugego cesćiś.
 5. Jadnotliwe kupki muse rumnosći, w kótarychž su źěłali abo grali, tak spušćiś, až pśiduce kupki mógu toś tu rumnosć ned wužywaś, a njemuse nejpjerwjej raz zrumowaś a cysćiś.
 6. Aby se wšykne mógali derje cuś, źiwamy na to, až …
  • žedne papjerowe zbytki a wótpadanki lažece wóstanu;
  • se žedne sćěny zanjerěšuju abo wumazaju;
  • žeden zogol słyšas njejo;
  • se žedne nože, zapalowaki, abo druge tšachotne pśedmjaty njepśinjasu;
  • alkohol, kurjenje a drogi žednu šansu pla nas njamaju.
 1. Wjelike pśestawki pśebywaju wukniki a wuknice na šulskem dwórje (wuzweśa póstajijo fachowy wucabnik). Z prědnym zwónjenim (Vorklingeln) na kóńcu pśestawki du wukniki/wuknice samostatnje, na discipliněrowanu wašnju a běžnje do rědownje a se pśigótuju na wucbu.
 2. Pó kóńcu wucby spušćaju wšykne wukniki a wuknice ned šulski dwór respektiwnje cakaju na pśiducy bus. Wukniki a wuknice, kótarež chójźe do horta, du pó kóńcu wucby do pśedwiźonych hortowych rumnosćow a cakaju tam na swójich wótkubłarjow/na swóje wótkubłaŕki.
 3. Z póstupjenim šulskego dwóra se handyje wušaltuju. Akle pśi pušćenju šulskego dwóra pó kóńcu wucby se handy zasej zašaltujo. Transportabelne multimedialne elektriske rědy njesměju se w šulskem casu wužywaś. K tomu lice teke pśestawki. Pśi njedoźaržanju ma wucabnik/wucabnica pšawo, handy zajmjeś. Starjejšej góleśa pójźotej w tom paźe pó handy góleśa do šule. To płaśi teke za wšykne druge elektroniske rědy.
 4. Aby drugim luźam žeden ból njenapórali abo jich do tšachoty njespórali, stej kólasowanje a chytanje ze sněgom na šulskem dwórje zakazanej.

 

Lutki- Grundschule - Lutki- Zakładna šula - Erstellt und betreut durch Webdesign Cottbus
Preskoči na orodno vrstico