• Deutsch
 • Sorbisch
0355-873154

Spěchowańske towaristwo zakładneje šule Žylow e.V.

My trjebamu Wašu pomoc!

... nejlěpjej ako cłonk w spěchowańskem towaristwje zakładneje šule Žylow e.V.
licby, daty, fakty ...

 • Załoženje: w lěśe 1994 pśez zajmowanych starjejšych a ceptarjow
 • Zaměr: pśipomaganje pśi pólěpšowanju wuknjeńskich a žywjeńskich wuměnjenjow źiśi našeje šule, dokulaž šulski nosaŕ ma jano mało financielnych srědkow k dispoziciji.
  cłonki něnto: 41
 • Financěrowanje: ze cłonkojskich pśinoskow a pósćiwanki, pśez sponsoring a wěcne zarownanja.
 • Pśistupiś: kužda pśirodna oder juristiska wósoba wušej 18 lět. Pśi młodostnych spózy 18 lět trjebamy dowólnosć kazniskego zastupnika.
 • Cłonkojski pśinosk: lětny pśinosk wucynijo 12,00€.

Zaměry pó wustawkach:

 1. Skšuśenje wězby mjazy starjejšymi, źiśimi a młodostnymi, pedagogami, zajmcami, pśistajonymi šule a sponsorami.
 2. Pódpěrowanje wuknikow a wuknicow pśi wuknjenju pśez wěcowne a rumowe wugótowanje šulskego wobswěta.
 3. Financielne pódpěrowanje wósebnych zarědowanjow šule, na pśikład šulske swěźenje, engelski camp, projektowe dny, skóńcne swěźenje, adwentne bazary.
 4. Spěchowanje zajmow šule w zjawnosći.

Južo zrealizěrowane wětše pśedewześa

 • kompletne pśewześe kostow za cirkusowy projekt 2016 (2400€)
 • pśewześe busowych kostow za šulske drogowańske dny do Einsiedela a do sportowego parka 2016
 • kup małych grajnych rědow za grajnu tunu
 • kup 40 blidotenisowych łopatkow
 • stipendium za dwěju wuknikowu za lětnje se wótmějucy engelski camp (spěchowanje wobdarjonych)
 • pśewześe kostow za zežywjeński projekt
 • pśewześe kostow a mapowych regalow za wobej šuli
 • wudaśe receptowych knigłow „Sielower Küche“ pśi góźbje 700. wrośenice jsy Žylowa (až doněnta jo se 900 eksemplarow pśedało)
 • kup jadneje gitary za wucbu muziki
 • kup 10 pśesłyńcnikow

Pósćiwańske pjenjeze su witane!

Förderverein der Grundschule Sielow e.V.
Sparkasse Spree-Neiße
IBAN: DE36180500003116101212
BIC: WELADEDICBN
Kontonummer: 3116101212
BLZ: 18050000

Lutki- Grundschule - Lutki- Zakładna šula - Erstellt und betreut durch Webdesign Cottbus
Preskoči na orodno vrstico