Dwě lěśe su wóstali źurja na zakładnej šuli „Lutki“ zacynjone, pśi comž su se nanejmjenjej 2022 digitalnje wótwórili. Dnja 25.01.2023 su se źurja pótom zasej ceło tradicionelnje wótcynili.
Małe a wjelike woglědarje su w bogatej licbje do našeju šulskeju domowu a do turnowaŕnje pśišli. Naše šestkarje su jich pśiwitali a pśez twarjenja wjadli. Wutšobny źěk na toś tom městnje za waš angažement.
Starjejše su se pśez šulsku wjednicu kněni Gjarźic we wěcejzaměrowem rumje wuwitali. Pó někotarych informacijach wó šuli su pokazali wukniki prědnego lětnika w małem programje, což su južo wšykno nawuknuli we Witaj-wucbje (bilingualna wěcnofachowa wucba w serbskej rěcy) a we wopóznawańskej rěcy engelšćina. To su wjelgin derje cynili.
Na 14 rozdźělnych stacijach jo se pśez ceptarjow, wuknikow a šulskego socialnego źěłaśerja pśedstajił wšedny źeń w šuli. Se wě, až jo było za starjejšych pśiducych šulskich zachopjeńkarjow wjelgin wažne zgóniś, kak a z kótarymi materialijami se w prědnem lětniku źěła. K našomu profiloju słuša žywa dwójorěcnosć ze serbskeju rěcu a kulturu. Źeń wótwórjonych źuri jo zmóžnił starjejšym dostaś wótegrona na jich pšašanja teke nastupajucy Witaj-wucbu.
Dalšne wjeraški su byli wucba pśirodowědy ze swójimi wót našych wuknikow pśedstajonymi eksperimentami, wuknjenje engelskeje rěcy z pomocu małych graśow, wěcnowědna wucba ze zwěrjetnymi preparatami, pśedcytańska stacija z fryšnym tejom a plackami, źěło z PC abo baslenje małych medaljow „Hura, ja som šulske góle“ a wjele wěcej.
Wjele pśiducych wuknikow prědnego lětnika jo było zagórjonych wót našeje moderneje sportoweje hale, dokulaž su mógali tam se wuproběrowaś, graś a rušowaś.

Wutšobny źěk wšyknym pódpěrarjam, kótarež su k póraźenju toś togo dnja pśinosowali.
team zakładneje šule „Lutki“