Na 25.9.2019 jo startował naš nazymski swěźeń ze spiwom.
Z wjelikim wjaselim su wukniki a wuknice na swójich stacijach pśipódla byli.
Wóni su baslili,gódali, mólowali, spiwali, wó serbskich tradicijach powědali a su sportowali.
Comy wósebnje se źěkowaś starjejšym a starym mamam, kótarež su nas
tak statkownje pódpěrali.
Jadna kupka jo guslowała wjelicnje talarje ze sadom. To jo wjelgin derje słoźeło!
W drugem źělu projekta smy se fit žaržali z nazymskim běgom a łapali kokota a karowali žaby.
Teke źiśi z Fröbel- źiśowni su měli wjasele a su wjelicne sobu gótowali.
Wutšobny źěk teke pilnym starjejšym, kenž su pomagali pśi dekorěrowanju rědownjow z dobrymi idejami.