Źeń nuznego pada za źiśi na zakładnej šuli Lutki

Srjodu, dnja 29.05.2019, jo se wótměł źeń nuznego pada za źiśi.

Kněni Vetterowa, mama jadneje wuknice, jo zgromadnje z někotarymi drugimi ceptaŕkami a ceptarjami toś ten projektowy źeń organizěrowała.

Licby wuknikow a wuknicow dla smy se rozsuźili, až jo se dejało stacijowe źěło za FLEX-rědownje na našom šulskem dwórje wótměś.

Wukniki a wuknice su musali 4 stacije absolwěrowaś: a) prědna pomoc, b) wobchad,
c) wogeń a wóda a d) wěstosć.

Pśi staciji prědneje pomocy su źiśi nawuknuli, kak se wobalenje wobalujo, stabilne lažanje na boce, wjeźenje nuzowego zawołanja a wóni su na grajkajucu wašnju nawuknuli, kak se pśi znjeglucenju pšawje reagěrujo.

Pódpěrali su nas ceła rědownja Medicinoweje šule w Chóśebuzu, kněz dr. Lembcke ze swójim teamom a firma Falck.

Pśi temje wobchoda jo šło wó zaźaržanje w a pśi busu a na dwórnišću, gaž se zastupujo a wustupujo do śěga a ze śěga. Smy se teke zaběrali ze slěpym kutom, až musy se źiwaś na wobchadowe znamjenja a wukniki a wuknice su mógali swóje zamóžnosći pokazaś pśi absolwěrowanju kólasowego parcoursa.

Teke tematiki mobbinga, cybermobbinga a pówušowanje zacuśa sebjegódnosći su se wobźěłali.

Staciony su se pśedwjadli wót Cottbusverkehr z busoweju šulu, z kněni Prajsoweju wót policaje z wobchadoweje straže, wót Reinert Logistics a kněza Kramera ze swójimi kolegami.

Dobrowólna wognjowa wobora Žylow jo była ze swójim wózydłom wognjoweje wobory na šulskem dwórje a jo wujasniła wjele wažnych wěcow k šćitoju pśed wognjom, k zaźaržanju pśi wognju, k zaźaržanju pśi wognjowem alarmje a druge wěźenja gódne wěcki kołowokoło wognjoweje wobory. DLRG jo źiśam pokazał zaźaržanje pśi kupańskich znjeglucenjach a wumóženje z wódy.

Wšykne źiśi su byli wjelgin zajmowane, wědy łacne a su kśěli wšykno wěźeś a pśinawuknuś. Žedne pšašanja njejsu wótwórjone wóstali. Za wšyknych wobźělnikow jo to wjelgin rědny a raźony źeń był, na kótaremž su źiśi wjelgin wjele nazgónili wó tom, kak se w nuznych padach a śěžkich situacijach pšawje zaźaržujo.

Na tom městnje comy se hyšći raz wuźěkowaś wšyknym wótwardowarjam stacionow a zawěsće teke wšyknym starjejšym, kótarež su nas pśed a na tom wažnem dnju wjelgin pódpěrali.