• Deutsch
  • Sorbisch
0355-873154

informacije za starjejšych

Źurja na městnje zasej wótcynjone – źeń wótwórjonych źuri na zakładnej šuli „Lutki“

Dwě lěśe su wóstali źurja na zakładnej šuli „Lutki“ zacynjone, pśi comž su se nanejmjenjej 2022 digitalnje wótwórili. Dnja 25.01.2023 su se źurja pótom zasej ceło tradicionelnje wótcynili.
Małe a wjelike woglědarje su w bogatej licbje do našeju šulskeju domowu a do turnowaŕnje pśišli. Naše šestkarje su jich pśiwitali a pśez twarjenja wjadli. Wutšobny źěk na toś tom městnje za waš angažement.
Starjejše su se pśez šulsku wjednicu kněni Gjarźic we wěcejzaměrowem rumje wuwitali. Pó někotarych informacijach wó šuli su pokazali wukniki prědnego lětnika w małem programje, což su južo wšykno nawuknuli we Witaj-wucbje (bilingualna wěcnofachowa wucba w serbskej rěcy) a we wopóznawańskej rěcy engelšćina. To su wjelgin derje cynili.
Na 14 rozdźělnych stacijach jo se pśez ceptarjow, wuknikow a šulskego socialnego źěłaśerja pśedstajił wšedny źeń w šuli. Se wě, až jo było za starjejšych pśiducych šulskich zachopjeńkarjow wjelgin wažne zgóniś, kak a z kótarymi materialijami se w prědnem lětniku źěła. K našomu profiloju słuša žywa dwójorěcnosć ze serbskeju rěcu a kulturu. Źeń wótwórjonych źuri jo zmóžnił starjejšym dostaś wótegrona na jich pšašanja teke nastupajucy Witaj-wucbu.
Dalšne wjeraški su byli wucba pśirodowědy ze swójimi wót našych wuknikow pśedstajonymi eksperimentami, wuknjenje engelskeje rěcy z pomocu małych graśow, wěcnowědna wucba ze zwěrjetnymi preparatami, pśedcytańska stacija z fryšnym tejom a plackami, źěło z PC abo baslenje małych medaljow „Hura, ja som šulske góle“ a wjele wěcej.
Wjele pśiducych wuknikow prědnego lětnika jo było zagórjonych wót našeje moderneje sportoweje hale, dokulaž su mógali tam se wuproběrowaś, graś a rušowaś.

Wutšobny źěk wšyknym pódpěrarjam, kótarež su k póraźenju toś togo dnja pśinosowali.
team zakładneje šule „Lutki“

Camprowanje – serbski nałog z „nuźonego“ zymskego spanja wubuźony

Dnja 26.01.2023 jo był wósebny źeń na zakładnej šuli „Lutki”. Rědnje a pyšnje pśewoblacone su pśišli wuknice, wukniki a naš kolegium do šule. Smy směli pó dwěma lětoma „nuźoneje pśestawki” skóńcnje serbski nałog camprowanja zasej pśewjasć. Smy zachopili źeń tradicionelnje z polonezu pó šulskem dwórje. Pótom su wšykne rědownje zakładneje šule „Lutki” šli z domu do domu a su spiwali spiwy. Za to su słodkosći a pjenjeze dostali.
Njejsu jano w Žylowje pilnje camprowali. Teke w Depsku su se wudali wuknice, wukniki a dwě ceptaŕce na drogu.
Dogromady su nabejnu sumu wót 2524,22 € nacamprowali. Toś te pjenjeze se wužywaju za lětosny šulski drogowański źeń/šulski swěźeń na kóńcu šulskego lěta 2022/2023.
Wuźěkujomy se na toś tom městnje wšyknym wobydlarjam hyšći raz za wjele darow.

team zakładneje šule „Lutki”

drogowański źeń “Grod Rogeńc”

Nadejźeńske drogowanje

Pó dłujkej pśestawce smy my, źiśi rědownjowu Flex Witaj A a Witaj B, skóńcnje zasej rědny drogowański źeń dožywili.

Pśi rědnem słyńcu smy startowali srjodu, 16.09.2020 pśi šuli. Někotare maśerje su jěli z nami z awtami až do parkowanišća pśi zwěrjeńcu.

Wót tam smy šli do Rogeńskego parka. Tak smy zachopili wokoło zeger 9.00 našenadejźeńske  drogowanje.

Rozbuźone smy se pórali w kupkach na drogu.

W parku su stojali małe toflicki. Na tych smy cytali a něco zajmnego zgónili wó žywjenju w něgajšnych casach.

Wjelgin zajmnej stej byłej pyramiźe a jeju stawizny.

Pilnje smy mólowali pyramiźe, bomy a grod.

W pśiroźe smy snědali na łuce. Pón smy šli dalej do groda. Tam jo wuglědało wjelgin rědnje. Wokoło groda su kwitli rědnučke pyšne kwětki.

Na kóńcu smy byli hyšći w kafejowni “Die goldene Ananas”. Tam jo nam lod wjelgin derje zesłoźeł.

Wódychane  a z nowymi zaśišćami smy zastupili zasej do awtow a jěli slědk do šule.

Toś ten źeń jo był wjelgin rědny.

Nimsko-pólska šula

W ramiku programa kooperacije INTERREG VA Bramborska-Polska 2014-2020 a wuskego gromadnego źěła mjazy coologiskeju šulu zwěrjeńca Chóśebuz a Botaniskim parkom w měsće Zielona Gora, jo se wudała rědownja 3a na cełodnjowny jězd do města Zielona Gora. Tśi starjejše a kněni Balzerowa su pśewóźowali nas. Sobuźěłaśeŕka coologiskego gumna jo nas wutšobnje pśiwitała a pśez rědne Botaniske gumno pśewóźowała. Źiśi su namakali wjele ranych kwětkow a druge nalětne () pósoły. Pó tom smy twarili z pśirodnych materialow pomocy za měwanje insektow a lěsnych pcołkow (Waldbienen). Tśi domcyki buźomy na šulskem dwórje nastajaś. Wobjed su se pón wšykne chytśe zasłužyli. Dalšny wjerašk jo był woglěd w pśirodnem centrumje. To jo technisko-pśirodowědny muzeum. Z wjelikim zajmom su źiśi wopyty a eksperimentypśewjadli. Highlight ale jo było poznaśe kijaškowych skóckow a drugich skóckow. Skobodne wukniki a wuknice su wzeli skócki samo do ruki. Porucenje, někotare wósebne skócki (Samtgespenstschrecken) za kubłanje sobu wześ, njesu kśeli źiśi skomuźiś. Raz glědaś, kak se skócki w terariumje wuwijaju a kak wšykne gromaźe se staraju wónje

Lutki- Grundschule - Lutki- Zakładna šula - Erstellt und betreut durch Webdesign Cottbus
Preskoči na orodno vrstico