• Deutsch
  • Sorbisch
0355-873154

Praktikumowa rozpšawa Lejny Lünnemanjoc

Ja som swój praktikum wót 06.02.2017 – 24.02.2017 w zakładnej šuli w Žylowje absolwěrowała.
Jo mě wjele wjasela napórało, źiśam pomagaś a som pśecej měła rozdźělne nadawki, teke w rozdźělnych starstwowych schójźeńkach. Nejlěpjej jo za mnjo było, ako som směła poł góźiny sama wuwucowaś. Teke jo mě kontrolěrowanje krotkich kontrolow w pśedmjatoma matematika a engelšćina dało wjasele. Wósebne frejdy stej mě napórałej wósobinski zagronite wugótowanje wucbnego materiala a indiwidualne wobstaranje jadnotliwych wuknikow a wuknicow pśi cytanju tekstow pśi spěchowańskej pótrjebje.

Teke pśi wobstaranju pśi domacnych nadawkach wuknikow a wuknicow su mě casy aktiwnje zapśěgnuli a som pomagała pśi rozměśu stajenja nadawkow. Ceptaŕki su wjelgin wótwórjone byli, tak až som dobry doglěd dostaś mógała a se wjelgin derje cuła. Ja som pówołanje ceptaŕki, tak ako som sebje to teke pśedstajiła, póznała a wjelgin dobry pśeglěd wó pśedstajenju pówołanja dostała.

Lutki- Grundschule - Lutki- Zakładna šula - Erstellt und betreut durch Webdesign Cottbus
Preskoči na orodno vrstico