• Deutsch
 • Sorbisch
0355-873154

Rěc, komunikacija a kultura pisanja

„powědanje – cytanje - pisanje“

 • pomoc pśi domacnych nadawkach:
  • rědownje 1 a 2 w rumnosćach horta
  • rědownje 3 do 6 w šulskem twarjenju
 • bilingualne kubłanje, wobstaranje a wótkubłanje w serbskej rěcy:
 • pśedcytanje, słuchanje, pśedstajenje tšojeńkow
 • dwójorěcne pópisanje pśedmjatow w rumnosćach
 • nawuknjenje a pśedstajenje ptaškoweje swajźby w serbskej rěcy
 • wótpołudnjejše wugótowanje z serbski powědajucymi pěsnjarjami a spisowaśelami
 • rozestajenje z konfliktami a naźěłanje strategijow rozwězanja
 • wugótownje dnjownikow wó prozninach
 • wužywanje hortoweje biblioteki a woglědy w měsćańskej a regionalnej bibliotece
 • rumnosći a materiale za liche grajkanje, rolowe graśa abo za rozgrona stoje k dispoziciji

Socialne žywjenje

„To Ja a te druge – dwě stronje medalije“

 • poł wócynjone hortowe źěło ze wšyknymi pozitiwnymi fasetami
 • pśibliženje gódnotow, normow a pšawidłow
 • swójske a zgromadnostne zmyslenje drugich cesćiś
 • twórjenje rozdźělnych źiśecych kupkow samskich zajmow jo pśi graśu, rozwjaselenju a póbitowanjach wótpołdnja a w prozninach móžne
 • serbske nałogi a serbsku rěc labowaś a woplěwaś
 • městna, aby se slědk śěgnuś mógali, stoje k dispoziciji, ako na pśikład hortowa biblioteka a wótpócywańske cony
 • zgromadne wjeraški dožywiś, ako narodninske swěźenje, wótwórjeńske swětosnosći k zachopjeńkoju šulskego lěta a druge swěźenje
 • woglěd zjawnych institucijow, na pśikład: měsćańska a rigionalna biblioteka, grajnišća a parki, Stary lud w Dešnje, Waldhotel w Chóśebuzu, familijowy dom pomoce za młodostne Chóśebuz, młoźinski klub M-Eck (Miteinander GmbH)

Muzika

„słuchaś – graś – spiwaś – rejowaś“

 • naźěłanje, proby a pśedstajenja źiwadłowych graśow, kulturelnych programow a spiwańskich graśow, ako:
 • ptaškowa swajźba
 • gódowne programy
 • Mini-Playback-Show
 • diskoteka k narodninam
 • słuchanje wótnapinańskeje muziki a słuchograśow (CD-playery a cejdejki stoje w rumnosćach k dispoziciji)
 • wužywanje rozdźělnych instrumentow, na pśikład: klawěr, keyboard a rozdźělne rytmusowe instrumenty
 • woglědy w kinje a pokazanje filmow w horśe

Wuměłskosć

„100 rěcow, aby swět zrozměli“

 • prakticěrowanje a dožywjenje serbskich nałogow
 • tyźeński se póbituju rozdźělne źěłowe kružki
 • wšakorake materiale dawaju wjeliki ramik wugótowańskich možnosćow
 • materiale za kreslenje su psécej k dispoziciji, ako na pśikład pisaki, kresleńska papjera, krida a šulske tofle
 • wšednje basleńske póbitowanja
 • kreatiwne wótpołdnja ze starjejšymi a w gromaduźěle ze šulu

Matematika a pśirodowěda

„narske byś – wuslěźiś – pśespytowaś“

 • eksperimentěrowanje jo w ramiku póbitowanjow a źěłowych kružkow móžne
 • za gótowanje domacnych nadawkow se pódpěrujuce materiale, ako Duden, kijaški a słowniki k dispoziciji stoje
 • kompjuter z se na temu póśěgujucymi wuknjeńskimi graśami mógu se z casowym wobgranicowanim wužywaś
 • tematiske prozninske póbitowanja, ako na pśikład temy wóda, barwy, nazgónjenje materialow, zwěrjeta a pśiroda

Śěło, pógibowanje a strowota

„balancěrowaś – skokaś – lězć – wótnapinaś“

 • pódpěrowanje śěłowych kompetencow pśez wjele pógibowańskich póbitowanjow wob cas wšednego dnja horta, ako:
  • wužywanje pógibowańskego městna a sportoweje hale
  • grajkanje wence
  • wužywanje šulskeje sportoweje hale a grajkanišća tak ako sportnišća SG Žylow, na pśikład pśi sportowych swěźenjach a kopańcowych turněrach
 • móžnosći wótnapinanja maju na pśikład w rumnosći „Snoezle”
 • strowe a wurownane zežywjenje pśez wšedny pójědank a koncept wótkubłanja
Lutki- Grundschule - Lutki- Zakładna šula - Erstellt und betreut durch Webdesign Cottbus
Preskoči na orodno vrstico