• Deutsch
  • Sorbisch
0355-873154

Šulski profil

Jadna strona našogo profila jo WITAJ-wucba

W lěśe 1998 jo se w źiśowni Mato Rizo rěcny projekt WITAJ w serbskej rěcy zachopił. Naša šula jo se na zašulowanje tych źiśi pśigótowała. My smy nazgónjenja wót šulow w Górnej Łužycy a w Bretani wužywali a smy w lěśe 1999 póžedanje na se wótchylajucu organizacisku formu pśi MBJS stajili, kótarež jo se w šulskem lěśe 2000/2001 pśizwóliło.

Stakim smy byli prědna zakładna šula w kraju Bramborskej, kótaraž jo Witaj-projekt dalej wjadła. Wukniki a wuknice, kótarychž starjejše su se to žycyli, se wót 1. do 6. rědownje bilingualnje wuwucuju.

W ramiku 7-10 góźinow wob tyźeń, we wobłuku płaśeceje góźinskeje tofle, wuknu toś te wukniki a wuknice w serbskej rěcy cytanje, pisanje a powědanje. Dalšne pśedmjaty, kótarež se pódawaju pó góźinach w toś tej rěcy, su matematika, wěcna wěda, wuměłstwo a sport.

Te pśez to dobydnjone wósobinske nazgónjenja su za dalšne wuwijanje kuždego jadnotliwego góleśa wjelgin wažne.

Z tym pśipomaga šula teke rewitalizaciji serbskeje rěcy w Dołnej Łužycy.

Druga strona jo wucba bliska pśiroźe

We wobłuku góźinskeje tofle se pśewjeduju projekty na pśedmjat pśesegajucu a rědownje pśesegajucu wašnju. Projektowy tyźeń k temje pśirody a wobswěta, w kótaremž wšykne rědownje źěłaju se póśěgujucy na temu, ma dłujku tradiciju. Wukniki a wuknice sami aktiwnje źěłaju a wuknu na praksu se pośegujucy zwenka šulskego twarjenja.

Wuslědki se wšyknym wuknikam, wuknicam a starjejšym pśi šulskich swěźenjach prezentěruju.

Teke wó wuměłsku stronu

se stara na našej šuli. Spiwanje a rejowanje słušatej k wótměnjatej wucbje. Wobraze, kótarež su wiźeś w šulskem twarjenju, znanje wó motiwěrujucej wucbje we wobcěrkoma kreslenja a wugótowarskego źěła.

Lutki- Grundschule - Lutki- Zakładna šula - Erstellt und betreut durch Webdesign Cottbus
Preskoči na orodno vrstico