• Deutsch
  • Sorbisch
0355-873154

Źeń nuznego pada za źiśi na zakładnej šuli Lutki

Źeń nuznego pada za źiśi na zakładnej šuli Lutki Srjodu, dnja 29.05.2019, jo se wótměł źeń nuznego pada za źiśi. Kněni Vetterowa, mama jadneje wuknice, jo zgromadnje z někotarymi drugimi ceptaŕkami a ceptarjami toś ten projektowy źeń organizěrowała. Licby wuknikow a wuknicow dla smy se rozsuźili, až jo se dejało stacijowe źěło za FLEX-rědownje na našom šulskem dwórje wótměś. Wukniki a wuknice su musali 4 stacije absolwěrowaś: a) prědna pomoc, b) wobchad, c) wogeń a wóda a d) wěstosć. Pśi staciji prědneje pomocy su źiśi nawuknuli, kak se wobalenje wobalujo, stabilne lažanje na boce, wjeźenje nuzowego zawołanja a wóni su

The White Horse Theatre

It was a performance in the Europa school. The name of this piece was „A slug in the shoe“. We were all students oft the 5thand 6thclasses. When we arrived there were already lots of students in the sportshall. We should took off our shoes and put them in to a plastic sack. The plot was about Megan and his mother Nina and Jack and his sun Luke. It´s a family story. Megan and Luke are at the same class, but they didn´t  talk together. Because they think girls are stupid and boys are stupid too. The parents fell in

Our trip to the english theatre

On the 7thMay we went by bus with all 80 students of the 5thand 6thclasses to the Europaschule. When we arrived, there were lots of students from other schools in the sports hall. First we had to take off our shoes and put them into a plastic sack. Then we watched the performance. The performance was about a girl with her mother and a boy with his father. The kids were in the same class, but they didn’t talk to each other. Megan’s mum and Luke’s dad fell in love. The kids didn’t accept that and they wanted to sabotage

The Slug in the Shoe

THE SLUG IN THE SHOE 80 wuknicow a wuknikow pěteje a šesteje rědownje jo sebje dnja 07.05.2019 w sportowej hali zakładneje šule „Europaschule Cottbus“ woglědało engelskorěcne pśedstajenje White Horse źiwadła, jadneje engelskeje źiwadłoweje kupki. Z wjelikeju zajmowanosću su se wukniki a wuknice woglědali spódobne tšojenje dweju młodostneju a teju sam wótkubłajuceju starjejšeju, kótarejž se zalubujotej. Luke a jogo nan Jack dostanjotej nowej susedce: Megan a jeje mamu Ninu. Wobej tśinasćolětnej młodostnejstej w samskej rědowni. Wónej se pak ze sobu njerozgranjatej. Gólcy w tom starstwje njelubuju źowća a hynac wokoło jo tomu teke tak. Ale to se změnja, ako stej wobej

Starjejšyński list 26.09.2018

Starjejšyński list wót 26.09.2018 šulskego lěta 2018/2019 Cesćone starjejše, w tom lisće dostanjośo, ako pśecej na zachopjeńku nowego šulskego lěta, někotare wažne informacije: wariabelnej prozninskej dnja stej w tom lěśe tak, ako wót MBJS póstajonej (21.12.2018 a 31.05.2019). Gaž se Wašo góle ze strowotnych pśicyn abo woglěda pla gójca dla na wucbje wobźěliś njamóžo, musy se góle na samskem dnju do 7.30 telefoniski wótzjawiś! Gaž góle zasej do šule pśiźo, musyśo weto pisne zagronjenje na separatnem cedliku sobu daś. Pšosby wó wulichowanje wót wucby, na pśikład termina pla fachowego gójca abo zubnego gójca dla, muse se scasom pla rědowniskego ceptarja/rědowniskeje

Stawizny dožywiś

W antiknem měsće Rom su patricijarje a plebejarje žywe byli. To stej byłej dwa rozdźělnej stawa, mjazy kótarymiž su pśecej problemy byli a jo zwada kněžyła. Wukniki a wuknice našych 6. rědownjow zaběraju se we wucbje stawiznow z teju problematiku a wugótuju k tomu jadno rolowe graśe. Na kšuśe instalěrowanem jawišću we wobcerku awle našeje šule graju wukniki a wuknice sceny mjazy tyma stawoma. Wukniki a wuknice pśi tom sami wumysliju teksty a su sami za dekoraciju jawišća a za drastwu zagronite.

Projekt wó srjejźowěku

We wucbje stawiznow 6. rědownje se zaběramy ze žywjenim luźi w srjejźowěku. Póznajomy žywjenje w městach, zgónijomy něco wó drastwje abo jěźnych zwuconosćach a wó pśigótowanju jěze abo nawuknjomy něco wó wósebnosćach a bronjach starych ryšarjow. Na kóńcu comy zgromadnje do Dešna do domowniskego muzeja “Stary lud” kólasowaś. How “dožywijomy” pód rozpokazowanim sobuźěłaśerja muzeja jaden źeń w srjejźowěku: my warimy na wognišću, jěmy z drjewjanych šklow, wuknjomy, kak se wogeń zapalujo, butrujomy abo pleśomy šnorki, kótarež móžomy ako narucnik abo wopask wužywaś.

My sami swóju šulu wugótujomy

Pód toś tom moto su se wukniki a wuknice, ceptarje a ceptaŕki aktiwnje na pśerědnjenju našeje šule wobźělili. W juniju lěta 2017 su wukniki a wuknice 6. rědownje zgromadnje z kněni Bernadsoweju wenkownu fasadu šule wugótowali. Kněni Hirschlerowa jo dołojce we wjažy w głownem twarjenju našomu logo našeje šule nowe mě dała a toś ten logo pśerědniła z nowymi lutkowymi šapcyckami a jo jomu z fryšneju barwu perfektne wuglědanje dała.

Adwentne pśigótowanja na zakładnej šuli Lutki

Stwórtk do prědnego adwenta jo za wucabnice našeje šule kšuty termin. Wótpołdnja se zmakaju ceptaŕki tradicionelnje na zgromadne baslenje. My wugótujomy adwentne wěnce, wětšowe swěcki w głažkach, keramikowe flaški, janželske figury z drjewa abo postowe kórtki. Pětk do prědnego adwenta su wšykne starjejše, stare starjejše a pśiswójźbne na adwentny bazar pśepšosone. Tradicionelnje naše šestkarje pśedawaju basleńske źěła našych ceptaŕkow. Mamy pśecej wjeliki tykańcowy bazar, wjele móžnosćow za gódowne baslenje a, se wě, jawišćowy program za wšyknych gósći. Casy jo to bajka, a młogi raz talentowa show. Z nabranymi pjenjezami financěrujomy projekty w našej šuli abo wzejomy pjenjeze na pśikład za

Lutki- Grundschule - Lutki- Zakładna šula - Erstellt und betreut durch Webdesign Cottbus