• Deutsch
  • Sorbisch
0355-873154

informacije za starjejšych

drogowański źeń “Grod Rogeńc”

Nadejźeńske drogowanje

Pó dłujkej pśestawce smy my, źiśi rědownjowu Flex Witaj A a Witaj B, skóńcnje zasej rědny drogowański źeń dožywili.

Pśi rědnem słyńcu smy startowali srjodu, 16.09.2020 pśi šuli. Někotare maśerje su jěli z nami z awtami až do parkowanišća pśi zwěrjeńcu.

Wót tam smy šli do Rogeńskego parka. Tak smy zachopili wokoło zeger 9.00 našenadejźeńske  drogowanje.

Rozbuźone smy se pórali w kupkach na drogu.

W parku su stojali małe toflicki. Na tych smy cytali a něco zajmnego zgónili wó žywjenju w něgajšnych casach.

Wjelgin zajmnej stej byłej pyramiźe a jeju stawizny.

Pilnje smy mólowali pyramiźe, bomy a grod.

W pśiroźe smy snědali na łuce. Pón smy šli dalej do groda. Tam jo wuglědało wjelgin rědnje. Wokoło groda su kwitli rědnučke pyšne kwětki.

Na kóńcu smy byli hyšći w kafejowni “Die goldene Ananas”. Tam jo nam lod wjelgin derje zesłoźeł.

Wódychane  a z nowymi zaśišćami smy zastupili zasej do awtow a jěli slědk do šule.

Toś ten źeń jo był wjelgin rědny.

Nimsko-pólska šula

W ramiku programa kooperacije INTERREG VA Bramborska-Polska 2014-2020 a wuskego gromadnego źěła mjazy coologiskeju šulu zwěrjeńca Chóśebuz a Botaniskim parkom w měsće Zielona Gora, jo se wudała rědownja 3a na cełodnjowny jězd do města Zielona Gora. Tśi starjejše a kněni Balzerowa su pśewóźowali nas. Sobuźěłaśeŕka coologiskego gumna jo nas wutšobnje pśiwitała a pśez rědne Botaniske gumno pśewóźowała. Źiśi su namakali wjele ranych kwětkow a druge nalětne () pósoły. Pó tom smy twarili z pśirodnych materialow pomocy za měwanje insektow a lěsnych pcołkow (Waldbienen). Tśi domcyki buźomy na šulskem dwórje nastajaś. Wobjed su se pón wšykne chytśe zasłužyli. Dalšny wjerašk jo był woglěd w pśirodnem centrumje. To jo technisko-pśirodowědny muzeum. Z wjelikim zajmom su źiśi wopyty a eksperimentypśewjadli. Highlight ale jo było poznaśe kijaškowych skóckow a drugich skóckow. Skobodne wukniki a wuknice su wzeli skócki samo do ruki. Porucenje, někotare wósebne skócki (Samtgespenstschrecken) za kubłanje sobu wześ, njesu kśeli źiśi skomuźiś. Raz glědaś, kak se skócki w terariumje wuwijaju a kak wšykne gromaźe se staraju wónje

Nazymski swěźeń za naše małe (1./2. rědownja)

Na 25.9.2019 jo startował naš nazymski swěźeń ze spiwom.
Z wjelikim wjaselim su wukniki a wuknice na swójich stacijach pśipódla byli.
Wóni su baslili,gódali, mólowali, spiwali, wó serbskich tradicijach powědali a su sportowali.
Comy wósebnje se źěkowaś starjejšym a starym mamam, kótarež su nas
tak statkownje pódpěrali.
Jadna kupka jo guslowała wjelicnje talarje ze sadom. To jo wjelgin derje słoźeło!
W drugem źělu projekta smy se fit žaržali z nazymskim běgom a łapali kokota a karowali žaby.
Teke źiśi z Fröbel- źiśowni su měli wjasele a su wjelicne sobu gótowali.
Wutšobny źěk teke pilnym starjejšym, kenž su pomagali pśi dekorěrowanju rědownjow z dobrymi idejami.

Źeń nuznego pada za źiśi na zakładnej šuli Lutki

Źeń nuznego pada za źiśi na zakładnej šuli Lutki

Srjodu, dnja 29.05.2019, jo se wótměł źeń nuznego pada za źiśi.

Kněni Vetterowa, mama jadneje wuknice, jo zgromadnje z někotarymi drugimi ceptaŕkami a ceptarjami toś ten projektowy źeń organizěrowała.

Licby wuknikow a wuknicow dla smy se rozsuźili, až jo se dejało stacijowe źěło za FLEX-rědownje na našom šulskem dwórje wótměś.

Wukniki a wuknice su musali 4 stacije absolwěrowaś: a) prědna pomoc, b) wobchad,
c) wogeń a wóda a d) wěstosć.

Pśi staciji prědneje pomocy su źiśi nawuknuli, kak se wobalenje wobalujo, stabilne lažanje na boce, wjeźenje nuzowego zawołanja a wóni su na grajkajucu wašnju nawuknuli, kak se pśi znjeglucenju pšawje reagěrujo.

Pódpěrali su nas ceła rědownja Medicinoweje šule w Chóśebuzu, kněz dr. Lembcke ze swójim teamom a firma Falck.

Pśi temje wobchoda jo šło wó zaźaržanje w a pśi busu a na dwórnišću, gaž se zastupujo a wustupujo do śěga a ze śěga. Smy se teke zaběrali ze slěpym kutom, až musy se źiwaś na wobchadowe znamjenja a wukniki a wuknice su mógali swóje zamóžnosći pokazaś pśi absolwěrowanju kólasowego parcoursa.

Teke tematiki mobbinga, cybermobbinga a pówušowanje zacuśa sebjegódnosći su se wobźěłali.

Staciony su se pśedwjadli wót Cottbusverkehr z busoweju šulu, z kněni Prajsoweju wót policaje z wobchadoweje straže, wót Reinert Logistics a kněza Kramera ze swójimi kolegami.

Dobrowólna wognjowa wobora Žylow jo była ze swójim wózydłom wognjoweje wobory na šulskem dwórje a jo wujasniła wjele wažnych wěcow k šćitoju pśed wognjom, k zaźaržanju pśi wognju, k zaźaržanju pśi wognjowem alarmje a druge wěźenja gódne wěcki kołowokoło wognjoweje wobory. DLRG jo źiśam pokazał zaźaržanje pśi kupańskich znjeglucenjach a wumóženje z wódy.

Wšykne źiśi su byli wjelgin zajmowane, wědy łacne a su kśěli wšykno wěźeś a pśinawuknuś. Žedne pšašanja njejsu wótwórjone wóstali. Za wšyknych wobźělnikow jo to wjelgin rědny a raźony źeń był, na kótaremž su źiśi wjelgin wjele nazgónili wó tom, kak se w nuznych padach a śěžkich situacijach pšawje zaźaržujo.

Na tom městnje comy se hyšći raz wuźěkowaś wšyknym wótwardowarjam stacionow a zawěsće teke wšyknym starjejšym, kótarež su nas pśed a na tom wažnem dnju wjelgin pódpěrali.

 

Lutki- Grundschule - Lutki- Zakładna šula - Erstellt und betreut durch Webdesign Cottbus