• Deutsch
 • Sorbisch
0355-873154

informacije za starjejšych

Starjejšyński list 26.09.2018

Starjejšyński list wót 26.09.2018 šulskego lěta 2018/2019
Cesćone starjejše,
w tom lisće dostanjośo, ako pśecej na zachopjeńku nowego šulskego lěta, někotare wažne informacije:

 1. wariabelnej prozninskej dnja stej w tom lěśe tak, ako wót MBJS póstajonej (21.12.2018 a 31.05.2019).
 2. Gaž se Wašo góle ze strowotnych pśicyn abo woglěda pla gójca dla na wucbje wobźěliś njamóžo, musy se góle na samskem dnju do 7.30 telefoniski wótzjawiś! Gaž góle zasej do šule pśiźo, musyśo weto pisne zagronjenje na separatnem cedliku sobu daś. Pšosby wó wulichowanje wót wucby, na pśikład termina pla fachowego gójca abo zubnego gójca dla, muse se scasom pla rědowniskego ceptarja/rědowniskeje ceptaŕki (respektiwnje wót casowego wótrězka wót 4 dnjow pśi šulskem wjednistwje) stajiś! Gaž Wašo góle musy se chórosći dla, abo z drugich pśicyn, wót sportoweje wucby wulichowaś, musy se wótpowědna pšosba pla wucabnika/wucabnice za sport stajiś. Wy ako starjejše njamóžośo góle sami wulichowaś. Pśi wulichowanju rozsuźijo wucabnik/wucabnica za sport, lěc góle sobu do sportoweje hale pójźo, snaź pózdźej k wucbje pśiś abo jěsnjej domoj hyś smějo.
 3. Gaž se pówołańskich pśicyn dla pokazujo, až dowolowe zajězdy se jano w šulskem casu zwopšawdniś daju a góle dej se dla togo wulichowaś, zapódajśo zawcasa ako pšosbu na wulichowanje tak teke pisne wobtwarźenje źěłodawarja pśi šulskem wjednistwje pśed planowanim drogowanja! Dowolowe zajězdy wob šulski cas by dejali wuwześe wóstaś!
 4. Šulske knigły a wucbnice su skóro jano póžycone eksemplary šule a muse se zawobalowaś. Někotare źiśi až doněnta hyšći njamaju zawobalenje. Kontrolěrujśo pšosym wucbnice Wašogo góleśa hyšći raz! Teke gaž někotare knigły južo radne wužywańske slědy maju, musy se weto z nimi wobglědniwje wobchadaś. Gaž Wašo góle wóstaja swóje knigły w šuli, na pśikład aby lažčejšu tobołu měło, jo a wośtanjo góle zagronite za knigły. Gaž se knigły na kóńcu šulskego lěta njewótedaju, muse se knigły dopołnje abo źělnje wuměniś. Šulska konferenca jo k tomu w lěśe 2013 teke wobzamknuła: w prědnem lěśe wužywanja: 75%, w drugem lěśe wužywanja: 50%, w tśeśem lěśe wužywanja: 25% a pśi zgubjenju: 100% abo narownanje knigłow!
 5. Wobej tśeśej rědowni buźotej pśigótowaś a wugótowaś program za zašulowanje, dnja 03.08.2019. Pětk do togo se pśecej wótměwa generalna proba. Lube starjejše wuknikow a wuknicow tśeśeje rědownje, źiwajśo pšosym na toś ten datum pśi planowanju dowola, aby nowacki, tak samo ako Waše źiśi, rědny program dožywiś mógali!
 6. My planujomy projektowy źeń (29.05.2019) pód motom „1. Kindernotfalltag”. Pśi toś tom projekśe planujomy źěło pśi stacionach k rozdźělnym temam, kótarež wótpowěduju starstwoju wuknikow a wuknicow. Take temy budu: 1. pomoc, prewentacija namócy, bus, tšachoty w a pśi LKWjach, zaźaržanje w wobchaźe na droze, wognjowy šćit. Za źěło pśi stacijach trjebamy Wašu pódpěru. Chto móžo nam wótpołdnja pomagaś? Chto źěła we firmje, kótaraž móžo nas financielnje pódprěś?

Z pśijaznymi póstrowami
I. Götze

šulska wjednica

Wótedajśo pšosym dołojcny wótrězk nejpózdźej do 30.11.2018 pla rědowniskego wjednika/ rědowniskeje wjednice .

——————————————————————pastedGraphic.png——————————————————————

Zakładna šula Lutki, Chóśebuska droga 6a, 03055 Cottbus – Tel: 873154 – E-Mail: sielow-grundschule.cottbus@schulen.brandenburg.de

swójźbne mě: ________________________________________________

mě a rědownja góleśa: _______________________________________

Ja mógu šulu, dnja 29.05.2019, ze swójeju pśibytnosću pódpěrowaś.

Firma _______________________________buźo 29.05.2019 financielnje we formje sponsoring i.H.v. _________________________ pódpěrowaś.

Ja njamógu se na projektowem dnju, dnja 29.05.2019, wobźěliś.

Walkowanje

Walkowanje na zakładnej šuli Lutki

Kužde lěto se w slědnem šulskem tyźenju pśed jatšownymi prozninami na našej šuli serbski jatšowny nałog walkowanja pśewjeźo. Walkowanje jo stary serbski nałog a pla nas se wjele aktiwitow za woplěwanje serbskich nałogow wótměwa.

W tyźenju wót 19.3. – 22.3.2018 su se we wuběźowanju walkowanja wšykne dobyśarje a dobyśaŕki z rědownjow zwěsćili, dnja 23.03.2018 su se wuzgónili šulske dobyśarje a dobyśaŕki jadnotliwych rědownjow.

How su naše dobyśarje a dobyśaŕki we walkowanju:

 • rědownja 1: Adman Bibulatov
 • rědownja 2: Pascal Eckert
 • rědownja 3: Sunny Dörry
 • rědownja 4: Sophie Michel
 • rědownja 5: Maximilian Krause
 • rědownja 6: Jonah Becker

Gratulěrujomy wšyknym dobyśarjam a dobyśaŕkam!

Stawizny dožywiś

W antiknem měsće Rom su patricijarje a plebejarje žywe byli. To stej byłej dwa rozdźělnej stawa, mjazy kótarymiž su pśecej problemy byli a jo zwada kněžyła.
Wukniki a wuknice našych 6. rědownjow zaběraju se we wucbje stawiznow z teju problematiku a wugótuju k tomu jadno rolowe graśe. Na kšuśe instalěrowanem jawišću we wobcerku awle našeje šule graju wukniki a wuknice sceny mjazy tyma stawoma.
Wukniki a wuknice pśi tom sami wumysliju teksty a su sami za dekoraciju jawišća a za drastwu zagronite.

Projekt wó srjejźowěku

We wucbje stawiznow 6. rědownje se zaběramy ze žywjenim luźi w srjejźowěku. Póznajomy žywjenje w městach, zgónijomy něco wó drastwje abo jěźnych zwuconosćach a wó pśigótowanju jěze abo nawuknjomy něco wó wósebnosćach a bronjach starych ryšarjow.

Na kóńcu comy zgromadnje do Dešna do domowniskego muzeja “Stary lud” kólasowaś.

How “dožywijomy” pód rozpokazowanim sobuźěłaśerja muzeja jaden źeń w srjejźowěku: my warimy na wognišću, jěmy z drjewjanych šklow, wuknjomy, kak se wogeń zapalujo, butrujomy abo pleśomy šnorki, kótarež móžomy ako narucnik abo wopask wužywaś.

My sami swóju šulu wugótujomy

Pód toś tom moto su se wukniki a wuknice, ceptarje a ceptaŕki aktiwnje na pśerědnjenju našeje šule wobźělili.
W juniju lěta 2017 su wukniki a wuknice 6. rědownje zgromadnje z kněni Bernadsoweju wenkownu fasadu šule wugótowali.

Kněni Hirschlerowa jo dołojce we wjažy w głownem twarjenju našomu logo našeje šule nowe mě dała a toś ten logo pśerědniła z nowymi lutkowymi šapcyckami a jo jomu z fryšneju barwu perfektne wuglědanje dała.

Lutki- Grundschule - Lutki- Zakładna šula - Erstellt und betreut durch Webdesign Cottbus