• Deutsch
  • Sorbisch
0355-873154

informacije za starjejšych

Źeń nuznego pada za źiśi na zakładnej šuli Lutki

Źeń nuznego pada za źiśi na zakładnej šuli Lutki

Srjodu, dnja 29.05.2019, jo se wótměł źeń nuznego pada za źiśi.

Kněni Vetterowa, mama jadneje wuknice, jo zgromadnje z někotarymi drugimi ceptaŕkami a ceptarjami toś ten projektowy źeń organizěrowała.

Licby wuknikow a wuknicow dla smy se rozsuźili, až jo se dejało stacijowe źěło za FLEX-rědownje na našom šulskem dwórje wótměś.

Wukniki a wuknice su musali 4 stacije absolwěrowaś: a) prědna pomoc, b) wobchad,
c) wogeń a wóda a d) wěstosć.

Pśi staciji prědneje pomocy su źiśi nawuknuli, kak se wobalenje wobalujo, stabilne lažanje na boce, wjeźenje nuzowego zawołanja a wóni su na grajkajucu wašnju nawuknuli, kak se pśi znjeglucenju pšawje reagěrujo.

Pódpěrali su nas ceła rědownja Medicinoweje šule w Chóśebuzu, kněz dr. Lembcke ze swójim teamom a firma Falck.

Pśi temje wobchoda jo šło wó zaźaržanje w a pśi busu a na dwórnišću, gaž se zastupujo a wustupujo do śěga a ze śěga. Smy se teke zaběrali ze slěpym kutom, až musy se źiwaś na wobchadowe znamjenja a wukniki a wuknice su mógali swóje zamóžnosći pokazaś pśi absolwěrowanju kólasowego parcoursa.

Teke tematiki mobbinga, cybermobbinga a pówušowanje zacuśa sebjegódnosći su se wobźěłali.

Staciony su se pśedwjadli wót Cottbusverkehr z busoweju šulu, z kněni Prajsoweju wót policaje z wobchadoweje straže, wót Reinert Logistics a kněza Kramera ze swójimi kolegami.

Dobrowólna wognjowa wobora Žylow jo była ze swójim wózydłom wognjoweje wobory na šulskem dwórje a jo wujasniła wjele wažnych wěcow k šćitoju pśed wognjom, k zaźaržanju pśi wognju, k zaźaržanju pśi wognjowem alarmje a druge wěźenja gódne wěcki kołowokoło wognjoweje wobory. DLRG jo źiśam pokazał zaźaržanje pśi kupańskich znjeglucenjach a wumóženje z wódy.

Wšykne źiśi su byli wjelgin zajmowane, wědy łacne a su kśěli wšykno wěźeś a pśinawuknuś. Žedne pšašanja njejsu wótwórjone wóstali. Za wšyknych wobźělnikow jo to wjelgin rědny a raźony źeń był, na kótaremž su źiśi wjelgin wjele nazgónili wó tom, kak se w nuznych padach a śěžkich situacijach pšawje zaźaržujo.

Na tom městnje comy se hyšći raz wuźěkowaś wšyknym wótwardowarjam stacionow a zawěsće teke wšyknym starjejšym, kótarež su nas pśed a na tom wažnem dnju wjelgin pódpěrali.

 

The White Horse Theatre

It was a performance in the Europa school. The name of this piece was

„A slug in the shoe“. We were all students oft the 5thand 6thclasses.

When we arrived there were already lots of students in the sportshall.

We should took off our shoes and put them in to a plastic sack.

The plot was about Megan and his mother Nina and Jack and his sun Luke.

It´s a family story. Megan and Luke are at the same class, but they didn´t  talk

together. Because they think girls are stupid and boys are stupid too.

The parents fell in love and the kids try to sabotage that.

They fillted vinigar in the vine , they put a slug in the shoe, they put

Pepper-cury  sauce of the chocolate cake and they threw stinkboms.

Finally Luke and Megan are friends and accept that their parents came

together. We came back at school at 11:40. It was a great english lesson in the

theatre.

Jolien Hanschke

Our trip to the english theatre

On the 7thMay we went by bus with all 80 students of the 5thand 6thclasses to the Europaschule.

When we arrived, there were lots of students from other schools in the sports hall. First we had to take off our shoes and put them into a plastic sack. Then we watched the performance. The performance was about a girl with her mother and a boy with his father. The kids were in the same class, but they didn’t talk to each other. Megan’s mum and Luke’s dad fell in love. The kids didn’t accept that and they wanted to sabotage this. They used stink bombs, put vinegar in the wine or put pepper sauce on the cake or put a slug in the shoe.

Finally the parents came together and the kids became friends.

After the performance we went back to school by bus. We were at school at 11:40.

It was an exciting day. By the way- the name of the performance was : ‘The slug in the shoe’.

 

By Luana Hönow

Class 5B

The Slug in the Shoe

THE SLUG IN THE SHOE

80 wuknicow a wuknikow pěteje a šesteje rědownje jo sebje dnja 07.05.2019 w sportowej hali zakładneje šule „Europaschule Cottbus“ woglědało engelskorěcne pśedstajenje White Horse źiwadła, jadneje engelskeje źiwadłoweje kupki.

Z wjelikeju zajmowanosću su se wukniki a wuknice woglědali spódobne tšojenje dweju młodostneju a teju sam wótkubłajuceju starjejšeju, kótarejž se zalubujotej.

Luke a jogo nan Jack dostanjotej nowej susedce: Megan a jeje mamu Ninu. Wobej tśinasćolětnej młodostnejstej w samskej rědowni. Wónej se pak ze sobu njerozgranjatej. Gólcy w tom starstwje njelubuju źowća a hynac wokoło jo tomu teke tak. Ale to se změnja, ako stej wobej zadoraś kśěłej, až jeju starjejšej se zalubujotej. Wónej sabotěrujotej starjejšeju ze smjerźatymi bombami, pjepjerjoweju jušku w šokoladowem tykańcu, wósuchu we winje a z nagim slinikom w crjeju „A slug in the shoe“. Slědkoju pak akceptěrujotej młodostnej, až se jim njeraźijo, starjejšeju źěliś.

Starjejšyński list 26.09.2018

Starjejšyński list wót 26.09.2018 šulskego lěta 2018/2019
Cesćone starjejše,
w tom lisće dostanjośo, ako pśecej na zachopjeńku nowego šulskego lěta, někotare wažne informacije:

  1. wariabelnej prozninskej dnja stej w tom lěśe tak, ako wót MBJS póstajonej (21.12.2018 a 31.05.2019).
  2. Gaž se Wašo góle ze strowotnych pśicyn abo woglěda pla gójca dla na wucbje wobźěliś njamóžo, musy se góle na samskem dnju do 7.30 telefoniski wótzjawiś! Gaž góle zasej do šule pśiźo, musyśo weto pisne zagronjenje na separatnem cedliku sobu daś. Pšosby wó wulichowanje wót wucby, na pśikład termina pla fachowego gójca abo zubnego gójca dla, muse se scasom pla rědowniskego ceptarja/rědowniskeje ceptaŕki (respektiwnje wót casowego wótrězka wót 4 dnjow pśi šulskem wjednistwje) stajiś! Gaž Wašo góle musy se chórosći dla, abo z drugich pśicyn, wót sportoweje wucby wulichowaś, musy se wótpowědna pšosba pla wucabnika/wucabnice za sport stajiś. Wy ako starjejše njamóžośo góle sami wulichowaś. Pśi wulichowanju rozsuźijo wucabnik/wucabnica za sport, lěc góle sobu do sportoweje hale pójźo, snaź pózdźej k wucbje pśiś abo jěsnjej domoj hyś smějo.
  3. Gaž se pówołańskich pśicyn dla pokazujo, až dowolowe zajězdy se jano w šulskem casu zwopšawdniś daju a góle dej se dla togo wulichowaś, zapódajśo zawcasa ako pšosbu na wulichowanje tak teke pisne wobtwarźenje źěłodawarja pśi šulskem wjednistwje pśed planowanim drogowanja! Dowolowe zajězdy wob šulski cas by dejali wuwześe wóstaś!
  4. Šulske knigły a wucbnice su skóro jano póžycone eksemplary šule a muse se zawobalowaś. Někotare źiśi až doněnta hyšći njamaju zawobalenje. Kontrolěrujśo pšosym wucbnice Wašogo góleśa hyšći raz! Teke gaž někotare knigły južo radne wužywańske slědy maju, musy se weto z nimi wobglědniwje wobchadaś. Gaž Wašo góle wóstaja swóje knigły w šuli, na pśikład aby lažčejšu tobołu měło, jo a wośtanjo góle zagronite za knigły. Gaž se knigły na kóńcu šulskego lěta njewótedaju, muse se knigły dopołnje abo źělnje wuměniś. Šulska konferenca jo k tomu w lěśe 2013 teke wobzamknuła: w prědnem lěśe wužywanja: 75%, w drugem lěśe wužywanja: 50%, w tśeśem lěśe wužywanja: 25% a pśi zgubjenju: 100% abo narownanje knigłow!
  5. Wobej tśeśej rědowni buźotej pśigótowaś a wugótowaś program za zašulowanje, dnja 03.08.2019. Pětk do togo se pśecej wótměwa generalna proba. Lube starjejše wuknikow a wuknicow tśeśeje rědownje, źiwajśo pšosym na toś ten datum pśi planowanju dowola, aby nowacki, tak samo ako Waše źiśi, rědny program dožywiś mógali!
  6. My planujomy projektowy źeń (29.05.2019) pód motom „1. Kindernotfalltag”. Pśi toś tom projekśe planujomy źěło pśi stacionach k rozdźělnym temam, kótarež wótpowěduju starstwoju wuknikow a wuknicow. Take temy budu: 1. pomoc, prewentacija namócy, bus, tšachoty w a pśi LKWjach, zaźaržanje w wobchaźe na droze, wognjowy šćit. Za źěło pśi stacijach trjebamy Wašu pódpěru. Chto móžo nam wótpołdnja pomagaś? Chto źěła we firmje, kótaraž móžo nas financielnje pódprěś?

Z pśijaznymi póstrowami
I. Götze

šulska wjednica

Wótedajśo pšosym dołojcny wótrězk nejpózdźej do 30.11.2018 pla rědowniskego wjednika/ rědowniskeje wjednice .

——————————————————————pastedGraphic.png——————————————————————

Zakładna šula Lutki, Chóśebuska droga 6a, 03055 Cottbus – Tel: 873154 – E-Mail: sielow-grundschule.cottbus@schulen.brandenburg.de

swójźbne mě: ________________________________________________

mě a rědownja góleśa: _______________________________________

Ja mógu šulu, dnja 29.05.2019, ze swójeju pśibytnosću pódpěrowaś.

Firma _______________________________buźo 29.05.2019 financielnje we formje sponsoring i.H.v. _________________________ pódpěrowaś.

Ja njamógu se na projektowem dnju, dnja 29.05.2019, wobźěliś.

Lutki- Grundschule - Lutki- Zakładna šula - Erstellt und betreut durch Webdesign Cottbus