• Deutsch
  • Sorbisch
0355-873154

Projekt wó srjejźowěku

We wucbje stawiznow 6. rědownje se zaběramy ze žywjenim luźi w srjejźowěku. Póznajomy žywjenje w městach, zgónijomy něco wó drastwje abo jěźnych zwuconosćach a wó pśigótowanju jěze abo nawuknjomy něco wó wósebnosćach a bronjach starych ryšarjow. Na kóńcu comy zgromadnje do Dešna do domowniskego muzeja “Stary lud” kólasowaś. How “dožywijomy” pód rozpokazowanim sobuźěłaśerja muzeja jaden źeń w srjejźowěku: my warimy na wognišću, jěmy z drjewjanych šklow, wuknjomy, kak se wogeń zapalujo, butrujomy abo pleśomy šnorki, kótarež móžomy ako narucnik abo wopask wužywaś.

My sami swóju šulu wugótujomy

Pód toś tom moto su se wukniki a wuknice, ceptarje a ceptaŕki aktiwnje na pśerědnjenju našeje šule wobźělili. W juniju lěta 2017 su wukniki a wuknice 6. rědownje zgromadnje z kněni Bernadsoweju wenkownu fasadu šule wugótowali. Kněni Hirschlerowa jo dołojce we wjažy w głownem twarjenju našomu logo našeje šule nowe mě dała a toś ten logo pśerědniła z nowymi lutkowymi šapcyckami a jo jomu z fryšneju barwu perfektne wuglědanje dała.

Adwentne pśigótowanja na zakładnej šuli Lutki

Stwórtk do prědnego adwenta jo za wucabnice našeje šule kšuty termin. Wótpołdnja se zmakaju ceptaŕki tradicionelnje na zgromadne baslenje. My wugótujomy adwentne wěnce, wětšowe swěcki w głažkach, keramikowe flaški, janželske figury z drjewa abo postowe kórtki. Pětk do prědnego adwenta su wšykne starjejše, stare starjejše a pśiswójźbne na adwentny bazar pśepšosone. Tradicionelnje naše šestkarje pśedawaju basleńske źěła našych ceptaŕkow. Mamy pśecej wjeliki tykańcowy bazar, wjele móžnosćow za gódowne baslenje a, se wě, jawišćowy program za wšyknych gósći. Casy jo to bajka, a młogi raz talentowa show. Z nabranymi pjenjezami financěrujomy projekty w našej šuli abo wzejomy pjenjeze na pśikład za

Lutki- Grundschule - Lutki- Zakładna šula - Erstellt und betreut durch Webdesign Cottbus
Preskoči na orodno vrstico