• Deutsch
  • Sorbisch
0355-873154

wuspěchy

šulske wuspěchy w dojśpjonych wugbaśach

Wót zachopjeńka diagnostiskich testow w rědownjoma 2 a 4 a něnto w centralnych pśirownowańskich źěłach 6. rědownjow a Vera 3 se namakajo naša šula ze swójimi wuslědkami wušej tych krajnego pśerězka.

Toś te testy dopokazuju teke, až naš šulski profil pśipomaga tomu wuslědkoju. We wšyknych lětach laže wugbaśa WITAJ-wuknikow a –wuknicow hyšći wušej šulskich wuslědkow.

Wuspěšne wobźělenje na zarědowanjach a placěrowanja

Pšawidłownje se naša šula na rozdźělnych zarědowanjach wobźělujo.

  • Centralna olympiada w serbskej rěcy
  • Olympiada engelšćiny - měsćańska rownina
  • Olympiada w matematice - měsćańska rownina
  • Wuběźowanje kenguru - za cełu Nimsku
  • The Big Challenge - za cełu Nimsku
  • Sportowe wuběźowanja na měsćańskej rowninje
  • Cytańske wuběźowanje města
  • Champion pojědankoweje skibki - měsćańska rownina
  • Zwězkowe wuběźowanje cuzych rěcow

Schulische Erfolge

drogowański źeń “Grod Rogeńc”

Nadejźeńske drogowanje Pó dłujkej pśestawce smy my, źiśi rědownjowu Flex Witaj A a Witaj B, skóńcnje zasej rědny drogowański źeń dožywili. Pśi rědnem słyńcu smy startowali srjodu, 16.09.2020 pśi šuli. Někotare maśerje su jěli z nami z awtami až do parkowanišća pśi zwěrjeńcu. Wót tam smy šli do Rogeńskego parka. Tak smy zachopili wokoło zeger 9.00 našenadejźeńske  drogowanje. Rozbuźone smy... weiter lesen →

Nimsko-pólska šula

W ramiku programa kooperacije INTERREG VA Bramborska-Polska 2014-2020 a wuskego gromadnego źěła mjazy coologiskeju šulu zwěrjeńca Chóśebuz a Botaniskim parkom w měsće Zielona Gora, jo se wudała rědownja 3a na cełodnjowny jězd do města Zielona Gora. Tśi starjejše a kněni Balzerowa su pśewóźowali nas. Sobuźěłaśeŕka coologiskego gumna jo nas wutšobnje... weiter lesen →

Nazymski swěźeń za naše małe (1./2. rědownja)

Na 25.9.2019 jo startował naš nazymski swěźeń ze spiwom. Z wjelikim wjaselim su wukniki a wuknice na swójich stacijach pśipódla byli. Wóni su baslili,gódali, mólowali, spiwali, wó serbskich tradicijach powědali a su sportowali. Comy wósebnje se źěkowaś starjejšym a starym mamam, kótarež su nas tak statkownje pódpěrali. Jadna kupka jo... weiter lesen →

Źeń nuznego pada za źiśi na zakładnej šuli Lutki

Źeń nuznego pada za źiśi na zakładnej šuli Lutki Srjodu, dnja 29.05.2019, jo se wótměł źeń nuznego pada za źiśi. Kněni Vetterowa, mama jadneje wuknice, jo zgromadnje z někotarymi drugimi ceptaŕkami a ceptarjami toś ten projektowy źeń organizěrowała. Licby wuknikow a wuknicow dla smy se rozsuźili, až jo se dejało... weiter lesen →

Außerschulische Erfolge

No posts found.

Lutki- Grundschule - Lutki- Zakładna šula - Erstellt und betreut durch Webdesign Cottbus